Tarieven en huisregels

HUISREGELS

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. U kunt ook gebruik maken van een locker, vraag erna bij uw fysiotherapeut.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van uw eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

TARIEVEN

Voor niet verzekerde patiënten en voor patiënten van wie de zorgverzekeraar geen overeenkomst met onze praktijk heeft gesloten, worden door onze praktijk met ingang van 1 januari 2024 onderstaande tarieven bij u in rekening gebracht en kunt u zelf bij de zorgverzekeraar declareren:

Reguliere zitting fysiotherapie

€ 37,00

Kinder- / Oedeem- / Manueel Fysiotherapie     

€ 50,00

Screening en intake en onderzoek 

€ 52,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 37,00

Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 60,00

Toeslag behandeling aan huis

€ 17,00

Toeslag behandeling instelling

€ 15,00

Verslaglegging

€ 45,62

Met de meeste zorgverzekeraars heeft onze praktijk een overeenkomst gesloten; bij deze zorgverzekeraars wordt er direct gedeclareerd.

LET OP: voor het jaar 2024 hebben we GÉÉN contract afgesloten met:

 • MENZIS (MENZIS, HEMA, Anderzorg, PMA, VinkVink)
 • ENO
 • CZ-JUST

De aangeboden contractvoorwaarden van deze zorgverzekeraars komen niet overeen met onze visie op het leveren van kwalitatief hoogwaardige fysiotherapie.

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
 • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.
 • Afspraken dienen 24h van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening gebracht worden.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
 • Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.
 • Bij betalingsproblemen zijn wij altijd bereid hierin constructief mee te denken; mits vroegtijdig aangegeven.

PRIVACYREGLEMENT

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk en eventuele stagiaires. Deze personen hebben allen een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat  gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wegenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na het overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

BEJEGENING

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Met bovenstaande informatie zijn wij er van overtuigd u een goede basis te kunnen garanderen voor het inrichten van de fysiotherapeutische behandeling.

Mochten er naar aanleiding van de informatie vragen zijn dan horen wij dit graag!

Met sportieve groet, namens het team van Vitaliteitscentrum Brabant;

Wouter en Susan van Dongen, praktijkhouders

“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te blijven!” 

Datum: 01-01-2023

Plaats: Vierlingsbeek